Regionální oddělení

telefon > 381 200 582, 381 200 595
knihovnice > Jindra Jirásková, Jana Krátká
> Jana Fišerová, Martina Krátošková

Městská knihovna Tábor se v roce 2003 stala knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro celý okres. To znamená, že pro zaregistrované veřejné knihovny bezplatně poskytuje >

 • odborné knihovnické informace v otázkách vedení knihovny, organizace knihovního fondu, zavádění počítačové techniky, pořádání kolektivních akcí pro čtenáře a dalších knihovnických záležitostí > jedná se o odbornou pomoc při vedení knihovny po stránce administrativní, vedení statistiky knihovny (evidence čtenářů a výpůjček), realizaci kulturně výchovných akcí, zavádění a využívání nových technologií (automatizace provozu, zavedení Internetu)
 • vzdělávání knihovníků - semináře, porady, školení > regionální oddělení Městské knihovny Tábor pořádá pravidelně v měsíci lednu konzultační dny pro neprofesionální knihovníky, podle potřeby zaškoluje pracovníky knihoven a pořádá každoroční setkání knihovníků v Týdnu knihoven.
 • knihovnické tiskopisy neprofesionálním knihovnám > pro potřeby místních knihoven jsou k dispozici knižní lístky, seznamy čtenářů, přírůstkové a úbytkové seznamy, výpůjční sáčky a další tiskopisy.
 • zpracování statistických výkazů za region > pověřená knihovna zpracovává roční statistické výkazy okresu a shromažďuje statistické podklady pro rozbory činnosti jednotlivých knihoven.
 • vedení dokumentace o knihovnách v regionu > regionální oddělení shromažďuje potřebné statistické údaje, zápisy z revizí, metodických návštěv a jednání s obecními úřady.
 • budování a doplňování výměnných fondů, distribuce a cirkulace souborů knih pro neprofesionální knihovny > rozvoz výměnných souborů je realizován 2x ročně. Počet a skladba knih se přizpůsobuje konkrétním požadavkům knihovny. Knihovníci mají možnost vybrat si soubor přímo v regionálním oddělení Městské knihovny Tábor.
 • pomoc při zavádění počítačových technologií do knihoven > zaškolení knihovníka pro práci s Internetem či knihovnickým programem.
 • pomoc při zpracování grantů vyhlášených Ministerstvem kultury.
 • pomoc při revizích a aktualizacích fondů knihoven > revize jsou realizovány porovnáním přírůstkového seznamu s knihami na regálech, fond je aktualizován dle potřeby a jeho stav vyčíslen v protokolu o revizi fondu. Revize probíhají jednou za 5 let.
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce > pokud obec poskytne své knihovně finanční částku na nákup knih, může se obrátit na regionální oddělení, které knihy zpracuje podle knihovnických pravidel a připraví je k okamžitému půjčování.
 • Knihovny regionu
 • Dokumenty ke stažení