Jak se stát čtenářem

Registrace osoby věku 15 let a výše >

 registrace se provádí osobně na kterémkoliv oddělení centrální knihovny v Jiráskově ul. 1775 a v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
  k registraci je potřeba platný doklad totožnosti a poplatek 100 Kč na období následujících 365 dní (poplatek neplatí osoby, které dovršily 70 let a držitelé průkazu ZTP)
 je možné využít předregistrace provedené on-line prostřednictvím knihovního kataloguuživatel si tak bude moci už před první návštěvou knihovny objednat nebo rezervovat dokument

Vzdálená registrace osoby věku 15 let a výše >

Pokud máte zájem o vzdálenou registraci a jste zletilou fyzickou osobou, postupujte následovně

 proveďte předregistraci na této adrese
 napište na adresu knihovna@mkta.cz, že máte zájem o dokončení registrace vzdálenou formou
 v odpovědi na e-mail dostanete další informace a instrukce

Registrace osoby mladší 15 let >

Bez přítomnosti zákonného zástupce

 registrace se provádí v odd. pro děti nebo v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
 knihovník dítěti založí registraci na základě jména a příjmení
 dítě předá zákonnému zástupci informační materiály a formuláře k doplnění osobních údajů a k podpisu
 poté, co knihovna obdrží vyplněné a podepsané formuláře a je uhrazen roční registrační poplatek ve výši 30 Kč (děti mladší 7 let poplatek neplatí), je registrace aktivována a uživateli (dítěti) je předán uživatelský průkaz

Za přítomnosti zákonného zástupce

 registrace se provádí v odd. pro děti nebo v pobočkách Sídliště nad Lužnicí a Pražské sídliště
 zákonný zástupce předloží doklad totožnosti, poskytne knihovníkovi osobní údaje své a dítěte, zaplatí roční registrační poplatek 30 Kč (za děti mladší 7 let se poplatek neplatí) a podpisem registraci potvrdí
 knihovník uživateli předá aktivní uživatelský průkaz a informační materiály

Dokumenty ke stažení >

REGISTRACE JE PLATNÁ VE VŠECH ODDĚLENÍCH CENTRÁLNÍ KNIHOVNY V JIRÁSKOVĚ UL. A V POBOČKÁCH PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ A SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MŮŽE ZAMEZIT DÍTĚTI PŘÍSTUP JINAM, NEŽ DO ODD. PRO DĚTI.